• Algemene verkoopsvoorwaarden

  • Algemene verkoopsvoorwaarden

   1. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord worden al onze verkopen gesloten onder de algemene verkoopsvoorwaarden hierna bepaald. Door een bestelling te plaatsen of een levering in ontvangst te nemen, verklaren onze klanten deze voorwaarden goed te kennen en onherroepelijk te aanvaarden. Zij maken bijgevolg integraal deel uit van onze contracten. De eigen algemene aankoopvoorwaarden van onze klanten worden uitdrukkelijk uitgesloten. Bijzondere aankoopvoorwaarden van de klant kunnen nooit stilzwijgend worden aanvaard.
   2. Offertes en prijslijsten verbinden ons slechts gedurende 30 dagen na dagtekening. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen worden de goederen vervoerd op kosten en risico van de koper, onafgezien van het vervoermiddel of de transporteur. De goederen worden ontvangen en als aanvaard beschouwd in onze werkhuizen of magazijnen. Zij reizen op risico en verantwoordelijkheid van de koper.
   3. Voor alle opdrachten van minder dan 50 stuks per referentie wordt een supplementaire opstartkost aangerekend van 10 EUR.
   4. De aanduidingen, afmetingen, gewichten en andere inlichtingen van onze catalogi, prijslijsten e.a. zijn benaderend en worden enkel ten indicatieve titel meegedeeld. Wij behouden ons het recht voor om er om het even welke wijziging aan aan te brengen op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke verwittiging.
   5. De verkoop is afgesloten na de uitdrukkelijke orderbevestiging door de verkoper. Een eventuele weigering van de bestelling verleent de koper geen recht op schadevergoeding.
   6. De opgegeven termijn van levering, zelfs ingeval van vermelding van een vervaldatum, is slechts benaderend. Vertraging bij levering kan nooit aanleiding geven tot vernietiging van de bestelling, weigering van de levering of enige vorm van schadevergoeding.

    Indien bepaalde voorwaarden, zoals bijvoorbeeld prijs en leveringsplaats, door overmacht of omstandigheden onafhankelijk van onze wil, niet meer kunnen gerespecteerd worden, behouden wij ons het recht voor deze voorwaarden aan te passen. De gewijzigde voorwaarden zullen zo snel mogelijk meegedeeld worden, zonder dat dit aanleiding kan geven tot verbreking van de overeenkomst of enige vorm van schadevergoeding.
   7. De aanrekening van een bijdrage, van welke aard ook, waarvan de facturatie aan de klant rechtstreeks of onrechtstreeks opgelegd wordt door de overheid kan nooit aanleiding geven tot betwisting van de factuur.
   8. Wanneer op verzoek van de besteller de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde blijft de besteller ten allentijde en in alle omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van alle verbintenissen die uit de overeenkomst en huidige algemene voorwaarden voortvloeien.
   9. Een gedeeltelijke levering van een bestelling kan geen reden zijn tot weigering van betaling der geleverde goederen.
   10. Klachten nopens de geleverde goederen moeten op straffe van onontvankelijkheid binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen bij aangetekend schrijven bekend worden gemaakt met verwijzing naar het nummer van de leveringsbon. Wij zullen geen enkele terugzending aanvaarden zonder uitdrukkelijk voorafgaand akkoord. De goederen worden slechts teruggenomen zo de terugzending gebeurt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking.
   11. Behoudens andersluidende bepalingen zijn onze leveringen betaalbaar uiterlijk de dertigste dag na factuurdatum. Alle vorderingskosten vallen ten laste van de koper. Op elk bedrag dat onbetaald blijft op de gestelde vervaldag, zal van rechtswege, en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een interest verschuldigd zijn van 10% per jaar te rekenen vanaf de vervaldag. Bij gebreke van vermelding van een bijzondere vervaldag wordt deze geacht samen te vallen met de factuurdatum. Bovendien zullen de verschuldigde bedragen rechtens verhoogd worden met 15%, met een minimum van 62 EUR en een maximum van 1900 EUR, ten titel van forfaitair schadebeding.
   12. De niet-betaling op de vervaldag maakt het verschuldigd saldo van alle andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar , onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.
   13. Klachten nopens facturen worden enkel ontvankelijk verklaard wanneer ze per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst der factuur worden gemeld.
   14. De goederen blijven onze eigendom, zolang de verschuldigde bedragen niet volledig zijn voldaan, en dit onverminderd de overdracht van het risico op de koper zoals hierboven bepaald. Bij gebrek aan volledige betaling van de goederen, verbindt de koper zich tot de teruggave ervan en hij zal de kosten, om de goederen desgevallend terug in staat te stellen, dragen. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
   15. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, tenzij de verkoper zou verkiezen te dagvaarden voor de rechtbank van de zetel of de woonplaats van de verweerder. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.