• Privacyverklaring

  • PRIVACY STATEMENT VAN MARCKE GROUP v. 31/08/2020

   Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij in veel gevallen nood aan uw contactgegevens en eventuele andere relevante informatie. Wij hechten als onderneming veel belang aan een correcte behandeling van deze gegevens en handelen conform vigerende gegevensverwerkingsreglementering en -wetten (zoals de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “GDPR” of “AVG”) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens).

   Navolgend een overzicht van de mogelijks voor u relevante informatie voor wat betreft de verwerkingsverantwoordelijke, doeleinden van verwerking, wijze van verwerking, betrokken data, toepasselijke verwerkingsgronden, bewaartermijnen, beschermingsmaatregelen, uw rechten en de klachtenprocedure.

   De wijze van verwerking middels cookies en in onze mobiele applicaties wordt in een apart hoofdstuk toegelicht.

   ALGEMEEN

   Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking en de bescherming van uw gegevens?

   1) Verantwoordelijken voor verwerking:

   De verantwoordelijke entiteit binnen de groep Van Marcke voor de verwerking betreft Van Marcke Trading, met zetel te Lar blokZ 5, 8511 Aalbeke en ondernemingsnummer 0437.251.254.

   Navolgende ondernemingen van de groep Van Marcke treden kunnen optreden als verwerker:

   • Van Marcke N.V., met zetel te Overzet 14 9000 Gent, en ondernemingsnummer 0443.336.223
   • Labonorm N.V., met zetel te Lijnwaadstraat 37 8500 Kortrijk, en ondernemingsnummer 0425.288.481
   • Intersan N.V., met zetel te Brouwerijstraat 59 9770 Kruisem, en ondernemingsnummer 0416.686.066
   • Knohopack NV, met zetel te Lar blokZ 5, 8511 Aalbeke, en ondernemingsnummer 0400.845.570
   • Van Marcke Distribution N.V., met zetel te Lar blokZ 5, 8511 Aalbeke, en ondernemingsnummer 0418.765.925
   • Van Marcke EDC, met zetel te Lar blokZ 5, 8511 Aalbeke, en ondernemingsnummer 0668.422.050.
   • Marckpoint NV, met zetel te Lijnwaadstraat 37, 8500 Kortrijk, en ondernemingsnummer 0443.277.132.
   • Van Marcke Sanitaire et Chauffage SAS, met zetel te ZI Pilaterie Rue du Houblon 10, 59700 Marcq en Baroeul, Frankrijk, Siren: 344 745 781.
   • La société Anonyme Comptoir des Fers et Métaux, met zetel te Rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, RCS : B71025.

   De persoonsgegevens die opgevraagd worden door één van de ondernemingen van de groep, kunnen overhandigd worden aan een andere onderneming van de groep, op voorwaarde dat dit binnen de gestelde doelstelling gebeurt (voorbeeld: Van Marcke Distribution N.V. deelt bepaalde persoonsgegevens met Van Marcke Trading N.V. waar de dienst facturatie onder ressorteert).

   Volgende ondernemingen van dezelfde groep treden op als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke (los van de bovenstaande entiteiten), het Privacy beleid van deze vennootschappen is afzonderlijk raadpleegbaar via de hyperlink hierna vermeld:

   Wederom kunnen persoonsgegevens opgevraagd door één van de verwerkingsverantwoordelijken van de groep Van Marcke gedeeld worden met bovenstaande firma’s, op voorwaarde dat dit binnen de gestelde doelstelling gebeurt en mits, indien noodzakelijk, toestemming.

   2) Verantwoordelijken voor bescherming en derde partijen.

   Binnen bovengenoemde ondernemingen is elke medewerker zich bewust van het belang van de bescherming van en het voorzichtig omspringen met uw persoonsgegevens, dit onder toezicht van een interdisciplinaire groep van verantwoordelijken. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons steeds contacteren op het volgend mailadres: privacy@vanmarcke.be

   Bepaalde gegevens kunnen worden gedeeld met of bewaard op servers van derde partijen in het kader van het uitvoeren van het vooropgestelde doeleinde. Deze derden treden veelal op als verwerker en Van Marcke ziet als verwerkingsverantwoordelijke toe op een correcte naleving van de wetgeving en deze policy middels het afsluiten van verwerkingsovereenkomsten. Voorbeelden van deze derde partijen zijn o.a. maar niet uitsluitend: postbedrijven bij het versturen van post, incassobureaus in het kader van een invorderingsprocedure, onderaannemers inzake transport/installatie van bestelde producten, internet service providers (mailservers, websiteservers, cloud-toepassingen..), ERP-software,…

   De gedeelde gegevens beperken zich steeds tot diegene die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht.

   Hierna een overzicht van de, op heden, meest belangrijke derde gegevensverwerkende partijen:

   NAAMTYPEDOELEINDE
   MicrosoftOutlook (mails) – Sharepoint - SkypegesprekkenOpslag en verwerking door versturen gepersonaliseerde mails
   FIS en SAPFacturatiegegevens: naam, adres, mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, ..Opslag en verwerking op grond van de uitvoering van de overeenkomst
   ClickdimensionsNaam en mailadres indien u geabonneerd ben op mailingsVersturen mailing en inzicht verkrijgen in doeltreffendheid mailings
   MailchimpNaam en mailadres indien u geabonneerd bent op mailingsVersturen mailing en inzicht verkrijgen in doeltreffendheid mailings
   CRMPersoonsgegevens cliënteel – overzicht contactmomenten - aankoopstatistiekenBeheer klantenrelatie
   BaswareFacturen met naam, voornaam, adres en eventueel mailadresOpslag en verwerking op grond van uitvoering van de overeenkomst (facturatie)

   Waarom vragen wij persoonsgegevens op?

   Als wij persoonsgegevens opvragen is dit steeds met een welbepaalde reden, een specifieke doelstelling. Wij gebruiken de gegevens enkel voor deze reden en niet voor andere redenen waarover u niet geïnformeerd werd en/of waarvoor u uw toestemming niet gegeven hebt. De redenen waarvoor wij de gegevens opvragen hangt in eerste instantie af van de vraag of wij een contractuele relatie met u hebben of niet:

   1) Er bestaat een contractuele en/of commerciële relatie met u of we zijn in gesprek om een relatie aan te gaan (klanten, prospecten, leveranciers, partners). Wij vragen uw gegevens op om volgende redenen:
   • correcte uitvoering van ons contract: opvolgen van uw bestelling, levering van uw bestelling, opvolgen van een eventueel onderhoudscontract en in te plannen onderhoudsbezoeken of andere interventies, opmaak facturatie, opvolgen betaling, een correcte invordering van eventuele achterstallige betalingen, etc.
   • het onderhouden van onze commerciële relatie door u bijvoorbeeld op de hoogte te houden van nieuwigheden of algemene informatie met betrekking tot het productengamma / diensten, dit steeds op grond van een actieve toestemming.
   • Het communiceren van bepaalde belangrijke boodschappen dewelke u aanbelangen als klant (vb. terugroepacties, aankondiging sluitingen of verhuis, geplande werken, gewijzigde handleidingen, ..)
   • klantondersteuning: opvolging van eventuele klachten over producten / diensten (incl. historiek)
   • ingeval wij u een commerciële garantie / waarborg toekennen op (één van) onze producten, voor het beheren van deze garantie.
   • uitvoeren van tevredenheidsenquêtes om onze diensten te verbeteren.
   • gerichte promoties of informatiecampagnes in verband met bestaande producten / diensten of nieuwe producten / diensten die aansluiten bij de producten / diensten die u reeds eerder bij ons aankocht en waarvan wij kunnen vermoeden dat u daarin geïnteresseerd bent. U kunt zich steeds verzetten tegen deze vorm van communicatie.
   • Uitnodigingen voor events, beurzen, of gelijkaardige activiteiten, waarvan wij vermoeden dat deze een meerwaarde voor u kunnen betekenen. Naar aanleiding waarvan wij eveneens deelnemerslijsten bijhouden voor een goede organisatie van deze activiteiten. U kunt zich steeds verzetten tegen deze vorm van communicatie.
   • De organisatie en de uitvoering van opleidingen zoals voorzien door Van Marcke College, in het geval u zich daarvoor inschrijft.
   2) Er bestaat geen contractuele relatie met u, maar u toont interesse in onze producten / diensten:
   • Indien u een afspraak wenst te maken in één van onze toonzalen: voor opvolging van deze afspraak.
   • Het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes om onze diensten te verbeteren na een bezoek in één van onze winkelpunten.
   • Indien u een vraag stelt, telefonisch of via de website: om ons toe te laten deze vraag te beantwoorden.
   • Indien u gebruikt maakt van onze toepassingen om plannen te maken: om ons toe te laten uw project verder op te volgen met u.
   • Het versturen van een jaarlijkse voorkeurenmail om uw contactvoorkeuren aan te duiden of te wijzigen.
   • Versturen van nieuwsbrieven, enkel nadat u zich hiervoor zelf ingeschreven heeft.
   • Versturen van promoties in verband met bestaande producten en diensten of nieuwe producten en diensten, enkel nadat u hiervoor uw toestemming te kennen hebt gegeven.
   • In het kader van een sollicitatieprocedure worden bepaalde persoonlijke gegevens opgevraagd die noodzakelijk zijn om te kunnen oordelen of u al dan niet een geschikte kandidaat vormt.

   Welke persoonsgegevens vragen wij op / verwerken wij?

   • Naam en contactgegevens: voor – en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, beroepsactiviteit, werfadres en/of leveringsadres (indien van toepassing), identiteitsgegevens en/of foto.
   • Bankrekeningnummer (enkel in het kader van een contractuele relatie)
   • Demografische gegevens (leeftijd, geslacht, land en voorkeurstaal), dit enkel voor zover relevant voor de doelstelling (bijv. voor het goed onderhouden van onze commerciële relatie, het gericht uitnodigen voor events,..)
   • Interesses, dit enkel voor zover relevant voor de doelstelling (bijv. voor het goed onderhouden van onze commerciële relatie, het gericht uitnodigen voor events)
   • Solvabiliteitsgegevens (zoals: openstaande kredieten, jaarrekeningen, sociale en fiscale attesten,..), dit enkel voor zover enige vorm van betalingsuitstel/krediet wordt gevraagd of dit zich opdringt. In bepaalde gevallen worden de opgevraagde gegevens uitgewisseld met de verantwoordelijke bank, en tevens lid van de Van Marcke Groep, zijnde Izola Bank p.l.c. met maatschappelijke zetel te 53/58, East Street, Valletta VLT 1251, Malta.
   • Gegevens met betrekking tot uw aankopen en/of aanwezigheid in de Technics-winkels (middels de toegangsbadge).
   • Gegevens met betrekking tot gedane interventies, met in hoofdzaak het interventierapport.
   • Informatie bij het bezoeken van onze websites, zoals bv. tijdstip van bezoek, duurtijd bezoek, aantal bezochte pagina’s, de navigatie op de website... Indien u niet ingelogd bent via uw gebruikersprofiel wordt deze informatie steeds anoniem verzameld louter voor statistische doeleinden. Indien u ingelogd bent kan deze informatie gelinkt worden aan uw profiel. Deze informatie wordt eventueel ook gebruikt voor “profiling”, indien dit het geval zou zijn kunt u dit terugvinden in deel II ‘gebruik van cookies op onze websites’.
   • Inlogmomenten en bezochte URL’s op WIFI-netwerken van Van Marcke met als doel te voorkomen dat via ons netwerk illegale handelingen worden gesteld.
   • Tijdens bezoeken aan de verkooppunten kan u gefilmd worden. Deze beelden worden automatisch gewist na verloop van de wettelijke termijn van 30 dagen en worden enkel geraadpleegd in het kader van het gerechtvaardigd belang, zoals o.a. het doen van vaststellingen in het kader van diefstal.
   • Indien u solliciteert voor een positie zal uw CV worden opgevraagd en een aantal persoonlijke gegevens zoals o.a. naam, adres, geboortedatum, foto, interessegebieden, diploma’s,…
   • Bij een deelname aan evenementen wordt naast uw contactgegevens soms overgaan tot het opvragen van persoonlijke gegeven zoals: dieetvoorkeuren, allergieën, …

   Van Marcke gaat niet over tot de verwerking van gevoelige gegevens zoals bedoeld in artikel 9 AVG. Indien dit uitzonderlijk, om specifieke redenen, alsnog zou plaatsvinden zal u expliciet geïnformeerd worden en zal uw toestemming steeds gevraagd worden.

   Van Marcke maakt geen gebruik van geautomatiseerde beslissingsprocessen.

   Op basis van welke rechtsgrond verzamelen en gebruiken wij uw gegevens?

   1) Noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst:
   • Aankoop handelsgoederen: Heel wat gegevens verzamelen en gebruiken we om de overeenkomst met u correct uit te voeren (beheren van uw bestelling, levering, facturatie, klachtenbehandeling, etc…). Dit zijn dan ook gegevens die we nodig hebben om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. En waarvan de verschaffing een voorwaarde van het sluiten van de overeenkomst uitmaakt.
   • Deelnames aan wedstrijden:
   • Faciliteren van de uitvoering van overeenkomsten van onze klanten: indien u als particulier onze toonzaal bezoekt/prijsaanvraag doet treedt Van Marcke niet op als rechtstreeks contracterende partij maar faciliteren wij op deze wijze de overeenkomst tussen uw installateur en u. Dit principe geldt eveneens voor wat betreft de diensten na verkoop. De gevraagde gegevens bij een offerte-aanvraag/dienst-na-verkoop worden bijgevolg ook op deze grond verwerkt.
   2) Met uw expliciete toestemming dewelke steeds herroepbaar is:
   • versturen van nieuwsbrieven;
   • In het kader van een commerciële relatie, gebruiken wij uw gegevens om ons toe te laten onze verkoop te maximaliseren. Hieronder vallen onder meer: het verzenden van gerichte promoties, het uitnodigen voor events, het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes.
   • U ontvangt bij aanmaak van uw klantenprofiel een mail met de vraag uw mailingsvoorkeuren door te spelen. Deze kunnen te allen tijde worden aangepast. De mail omtrent uw voorkeuren wordt jaarlijks herhaald.
   • Het verzamelen van niet-geanonimiseerde online data voor commerciële en statistische doeleinden (waarbij mogelijks gebruikt wordt gemaakt van “Profiling” indien dit het geval zou zijn kunt u dit terugvinden in deel II ‘gebruik van cookies op onze websites’, en deel III “verwerking van gegevens via onze mobiele applicaties”.)
   3) Ons gerechtvaardigd belang als onderneming:

   Dit zijn gegevens opgevraagd in het kader van de uitvoering van de economische activiteit van de verwerkingsverantwoordelijk zonder dat zij een grote impact kan hebben op de privacy. Deze afweging wordt voorafgaandelijk aan de verwerking gemaakt op basis van interne procedures en hiernaar kan steeds gevraagd worden.

   Daarnaast heb je steeds het recht om een “opt-out” uit te oefenen. Indien u beschikt over een blue-card kan dit via het platform “Mijn voorkeuren” zoals terug te vinden onderaan in mail uitgaande van de ondersteunende diensten of via een verzoek gericht aan privacy@vanmarcke.be

   Hieronder valt o.a. (niet uitsluitend)

   • de gegevens opgevraagd in het kader van de sollicatieprocedure.
   • De mails verstuurd een korte periode na het opvragen van een offerte in de toonzaal met een verzoek tot het invullen van een tevredenheidsenquête.
   • De beelden gemaakt met de beveilingscamera’s aanwezig in onze verkoopspunten. Dit met het doel om de veiligheid van de personen en goederen te garanderen. Deze beelden worden automatisch gewist na 30 dagen.
   • De gegevens opgevraagd bij uzelf of opgevraagd bij/gedeeld met een kredietwaardigheidsplatform (op heden: Graydon) om een inschatting te kunnen maken van uw kredietwaardigheid in het kader van de toekenning van een krediet (“lopende rekening”).

   Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

   U heeft steeds het recht op:

   • Inzage van, verbetering van of wissen van uw gegevens te vragen
   • Een beperking van de verwerking te vragen of uw voorkeuren aan te passen
   • Bezwaar te maken tegen de verwerking
   • De overdracht van uw gegevens aan te vragen.

   Als we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u steeds het recht om de toestemming ten allen tijde in te trekken.

   Indien u van oordeel bent dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kunt u uiteraard steeds contact opnemen met ons, en / of klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

   Bovenstaande rechten kunnen uitgeoefend worden door:

   - te mailen naar: privacy@vanmarcke.be

   Wij verzekeren u gevolg te geven aan uw aanvraag binnen de 5 werkdagen na contactname.

   Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

   Wij houden uw gegevens bij zolang als nodig is voor de doelstelling. De belangrijkste criteria op basis waarvan de tijdsduur bepaald wordt, is dus hoe lang de persoonsgegevens nodig zijn om de producten / diensten te leveren en hoe lang deze nodig zijn voor onze bedrijfsvoering.

   Camerabeelden worden automatisch gewist na verloop van 30 dagen.

   Waarborgen en beveiliging van de gegevens.

   Van Marcke springt uiterst zorgzaam om met de persoonsgegevens die zij verwerkt en/of waarvoor zij verantwoordelijk is voor de verwerking. Bijgevolg treft zij alle technische en organisatorische maatregelen om de bescherming te verzekeren. Bij het voornemen van implementatie van nieuwe IT-architectuur en/of bedrijfsprocessen gaat zijn dan ook over tot een grondig impactanalyse van de aangekondigde maatregelen. Indien hieruit zou blijken dat het risico voor de gegevens te groot is dan zal Van Marcke niet overgaan tot implementatie of de nodige beveiligingsmaatregelen treffen.

   Indien Van Marcke de verwerking uitbesteedt aan dienstverleners verbindt zij zich er toe om adequate en alomvattende verwerkingsovereenkomsten te sluiten, zodoende zij de bescherming kan garanderen.

   GEBRUIK VAN COOKIES OP ONZE WEBSITES

   Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden of wordt er gebruik gemaakt van diverse technologieën (zoals “pixels”) en dit voor verschillende doeleinden. De bezoeker wordt steeds geïnformeerd over het gebruik van cookies en kan in dit statement nagaan welke types er worden toegepast.

   De bezoeker heeft steeds de mogelijkheid om via zijn webbrowser het gebruik van cookies te blokkeren. Hoe je dit doet kan je verder lezen onder de titel “Cookies blokkeren”.

   Wat zijn cookies?

   Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites bij een bezoek op uw lokale computer geplaatst worden. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

   Er wordt een onderscheid gemaakt tussen essentiële en niet-essentiële cookies. Essentiële cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren en zijn vaak bedoeld om de veiligheid te garanderen, ze kunnen niet worden uitgeschakeld. Niet-essentiële cookies daarentegen hebben op zich geen impact op het functioneren van een website maar verhogen wel het gebruiksgemak. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen functionele cookies, statistische cookies, sociale cookies, aanbevelingscookies en commerciële cookies.

   Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

   Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

   Uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens worden niet geregistreerd en/of onthouden, alleen voorkeuren en interesses op basis van surfgedrag.

   Cookies blokkeren

   Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. U kunt cookies altijd zelf van uw computer verwijderen. Kijk hiervoor onder 'Internet Opties' in uw browser (de Help functie in uw browser kan u hierbij helpen). Pas wel op, als u er voor kiest cookies te verwijderen, zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kunt u van sommige diensten geen gebruik maken.

   Type cookies

   Functionele cookies

   Functionele cookies verhogen de functionaliteit en personalisatie van de website door het onthouden van keuzes en voorkeuren (vb. taal, aanwezigheid van bepaalde software, shoppingmandje,..)

   Performantie en analytische cookies:

   Deze cookies verzamelen info over het gebruik van de website en het gedrag van de bezoekers. Dit voor statistische doeleinden en om de gebruikservaring te kunnen verbeteren.

   Dit gebeurt veelal op anonieme wijze.

   Advertentie cookies (tracking cookies)

   Deze cookies worden hoofdzakelijk geplaatst door derde partijen voor commerciële doeleinden (gericht adverteren). De bijzonderheid aan dit type cookies is dat ze informatie verzamelen gespreid over verschillende websites om op deze manier een duidelijker beeld te krijgen van de interesses/het klantenprofiel.

   Dit types cookies zijn het meest ingrijpend en hiervoor wordt ook steeds actieve toestemming gevraagd. Daarenboven is het vaak mogelijk om de privacy-instellingen te wijzigen bij de derde partij in kwestie (zie de titel hierna: “Third Parties”).

   Dit type cookies wordt niet gebruikt op alle websites onder het beheer van Van Marcke. In het overzicht van de cookies per website kunt u zien of dit van toepassing is.

   Third Parties

   Wij maken gebruik van diverse Third Party tools op onze websites om bepaalde analyses te kunnen doorvoeren.

   1) Google Analytics

   Google Analytics verzamelt bepaalde statistieken op de website om Van Marcke beter inzicht te kunnen geven in de populariteit, conversie en het gebruik met als doel bepaalde commerciële inzichten te verwerven en het gebruiksgemak te kunnen verhogen. Dit zijn oa. het aantal bezoekers, duurtijd van bezoek, gedrag op de website (klikgedrag/afspeelgedrag/..).. De door Van Marcke verzamelde events worden per website hieronder opgesomd.

   Dit valt onder het type “Analytische cookies”

   Situatie 1: u bent niet ingelogd via het Portaal of VM Blue.

   • Uw voorkeuren worden gevraagd bij uw eerste bezoek aan het portaal/VM Blue via de cookie notice – indien u uw toestemming hebt gegeven voor de analytische cookies worden de voornoemde evenementen getraceerd
   • In dit geval zijn de verzamelde gegevens geanonimiseerd
   • Er werd een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google

   Situatie 2: U bevindt zich in een actieve sessie middels inlog via het Portaal of VM Blue

   • Indien u akkoord bent gegaan met het gebruik van analytische cookies zullen de verzamelde statistieken kunnen worden gepersonaliseerd.
   • Het doel hiervan is meer gedetailleerde rapporten te kunnen aanmaken om bv. regionale verschillen te kunnen ontdekken.

   2) Google Ads

   Uitschrijven: https://adssettings.google.com/authenticated

   Van Marcke plaatst advertenties op andere websites via het platform van Google Ads. Om deze advertenties gerichter te plaatsen maakt Google hiervoor gebruik van Tracking Cookies. Deze cookies worden door ons en door derden op onze website geplaatst zodat voor u relevante advertenties kunnen worden getoond (op basis van eerder surfgedrag). Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming vereist.

   Dit valt onder het type “Advertentie Cookie”.

   Zo maken wij gebruik van Doubleclick, een dienst van Google om voor u relevante advertenties te tonen. Via het gebruik van deze dienst verzamelen wij informatie op basis van voorafgaande bezoeken aan onze of andere websites op internet. Hierbij wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties er in uw browser werden getoond en welke advertenties werden opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonsgerelateerde informatie. Een overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschiften of in het kader van de verwerking van ordergegevens plaats. Een overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschiften of in het kader van de verwerking van ordergegevens plaats. In geen geval zal Google uw gegevens combineren met andere door Google geregistreerde gegevens.

   Indien u het gebruik van deze cookie op de pagina van Van Marcke weigert wil dit niet zeggen dat dit op andere websites wel het geval is. Specifiek voor Google kunt u de registratie en verwerking van de door de tracking cookies aangemaakte en op uw gebruik betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google voorkomen door de stappen te volgen zoals vermeld op volgende pagina: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl (of zoek “Google Advertentie-instellingen”)

   3) Hotjar

   Hotjar is een tool die het bezoekersgedrag op de website analyseert middels zogenaamde “heatmaps” (veel aangeklikte / bezochte zones) “user recording” (het effectieve afgelegde traject op een website) en “Funnel tracking” (in kaart brengen conversieproces).

   Dit valt onder het type “Performantie cookie”.

   Dit valt onder het type “Performantie cookies”.

   4) Facebook

   Om doeltreffender te gaan adverteren via Facebook analyseert Facebook het type bezoekers en het gedrag van de bezoekers op onze website.

   Dit kan tevens leiden tot zogenaamde “remarketing”, waarbij een aangeklikt product tussen de persoonlijke advertenties van de bezoeker komt op zijn/haar facebookfeed.

   Daarnaast wordt er tevens geregistreerd wanneer een geplaatste advertentie wordt aangeklikt en wat ze tot gevolg heeft.

   Meer info? https://www.facebook.com/about/ads/

   Welke cookies worden gebruikt op onze websites?

   Wij trachten deze lijst zo up-to-date als mogelijk te houden maar deze kan soms afwijkingen vertonen.

   1) Vanmarcke.com

   Functionele cookies

   Deze website gebruikt volgende functionele cookies:

   BenamingDoel
   Van Marcke gekozen taalDe gekozen taal onthouden
   Has-JSWordt gebruikt om te verifiëren of Javascript is geactiveerd
   SessionID / SessionID_fallbackZorgt ervoor dat een enkele bezoeksessie identificeerbaar is om verschillende stappen tijdens het bezoekproces te kunnen laten samenhangen

   Statistische/performantie cookies:

   BenamingDoel
   _GACookies geplaatst door Google Analytics (third party)*, dewelke informatie verzamelt over het aantal unieke bezoekers.
   _GIDCookies geplaatst door Google Analytics (third party)*, dewelke informatie doorspeelt over het aantal unieke bezoekers
   _GATCookies geplaatst door Google Analytics (third party)*, dewelke de gegevensverzameling voor analytische doeleinden beperkt indien er veel bezoekers zijn.
   _hjIncludedInSample / _hjAbsoluteSessionInProgress / _HjidCookies geplaatst door Hotjar (third party)* ter analyse van het gebruik website door middel van heatmaps + registratie aantal individuele bezoekers (middels het toekennen van een sessie-ID). De informatie die hier uit voortvloeit is geanonimiseerd.
   _HjTLDTestCookie geplaatst door Hotjar (third party)* die de SEO-status op de website analyseert met het oog op optimalisatie
   _Pinterest-Ct_mwCookie geplaatst door Pinterest* om het gebruik van de Pin-button te traceren
   Cuvon / cusidWordt gebruikt om het aantal bezoekers en de duurtijd van de bezoeken te traceren + het bezoek van het aantal subpagina’s per bezoeker

   * voor Third Party Cookies verwijzen graag naar de cookie statement van de derde partijen die je kan vinden door te klikken op volgende hyperlinks:

   Google Analytics
   Google algemeen
   Hotjar
   Pinterest
   Clickdimensions

   Commerciële cookies:

   Tracking:

   Vanmarcke.com maakt gebruik van een zogenaamde Facebook-pixel om advertentieconversies te meten of een nieuwe doelgroep voor advertenties op Facebook vast te stellen.

   Deze pixel verzamelt volgende informatie: uw bezoek aan onze website.

   Daarnaast plaatst facebook in ditzelfde kader volgende cookie:

   BenamingDoel
   _fbp / fr / trGebruikt door Facebook (Third Party*) om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.
   _uetsidGebruikt door Bing (Third Party), deze cookie creëert een willekeurige Session ID om de nauwkeurigheid van de conversies te kunnen meten
   Ads/ga-audiencesDe “Pixel” geplaatst door Google Ads (Third pary*), voor meer info zie hierboven onder Third Parties – 2) Google Ads
   IDEGeplaatst door Google* (DoubleClick) om de efficiëntie van een advertentie te meten (gedrag van de bezoeker op de website van de advertentie waar bezoeker net op heeft ge
   MUIDCookie gebruikt over verschillende Microsoft domeinen om de gebruiker te tracken en ingelogd te laten
   _Pinterest-Ct_mwCookie geplaatst door Pinterest
   _Pin_unauthGeplaatst door Pinterest* om het gebruik van haar pin-button te analyseren

   * voor Third Party Cookies verwijzen graag naar de cookie statement van de derde partijen die je kan vinden door te klikken op volgende hyperlinks:

   Facebook

   Pinterest

   Google Analytics

   Google algemeen

   Divers:

   BenamingDoel
   _pin_aunauth / V3Geplaatst door Pinterest om te weten hoeveel de button “Pin” gebruikt wordt
   cuvidWordt gebruikt bij het eerste bezoek aan de site door een unieke webbrowser. Deze cookie wordt gebruikt om unieke bezoekers aan de site te bepalen en wordt bij elke paginaweergave bijgewerkt. Daarnaast wordt dit cookie voorzien van een unieke ID die de applicatie gebruikt om zowel de geldigheid als de toegankelijkheid van het cookie te waarborgen als extra veiligheidsmaatregel.

   GEGEVENSVERWERKING BIJ GEBRUIK VAN ONZE MOBIELE APPLICATIES

   Bij het gebruik van onze mobiele applicatie: “Blue Order” worden bepaalde gegevens verzameld.
   Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op een anonieme basis tot op het moment dat u inlogt met uw klantenaccount. Het verzamelen van deze gegevens gebeurt door het gebruik van “Google Firebase-Analytics”.
   De Privacyverklaringen van Google vindt u hier: https://policies.google.com/

   Bepaalde van jouw persoonlijke Google Privacy-instellingen kunnen aangepast worden via de Google Privacycheck: https://myaccount.google.com/privacycheckup/8?utm_source=pp ).

   OmschrijvingDoel
   Bezochte pagina's (scherm)Statistisch: het tracken van de bezochte pagina’s met als doel de gebruikservaring te kunnen verbeteren.
   Zoekparameters

   Statistisch: het tracken van de gebruikte zoektermen met de bijhorende resultaten met als doel de zoekfunctie te kunnen verbeteren.

   Commercieel: het analyseren van de gebruikte zoektermen met als doel het productaanbod bij te passen.

   app-versieStatistisch: om zicht te krijgen op eventuele gebreken per versies.
   parametersStatistisch: parameters zoals: type prijs (netto/bruto), wijze van inloggen (1e maal of herhaaldelijk) worden geanalyseerd om de gebruikservaring te verbeteren.
   LogingegevensCommercieel: van zodra wordt ingevolgd met het klantnummer wordt dit bijgehouden om hiervan de nodige statistieken te kunnen trekken (vb. app wordt voornamelijk gebruikt door cliënteel uit die leeftijdscategorie/regio/…).
   Openen appCommercieel: idem als hierboven maar in het geval dat er niet wordt ingelogd met de klantgegevens
   Verwijderen appCommercieel: om zicht te krijgen op de ratio 1e gebruik / verwijderen app.
   1e gebruikCommercieel: om zicht te krijgen op de ratio 1e gebruik / verwijderen app.
   Orderinformatie

   Functioneel: om de bestelling correct te kunnen verwerken

   Commercieel: statistisch overzicht verkrijgen van het aantal bestellingen via de app en de inhoud.

   Wat is een cookie?

   Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

   Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

   Onmisbare cookies
   Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

   Performantie cookies
   We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

   Cookies van derden
   Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

   Bewaartermijn Cookies
   Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

   Cookies beheren
   Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.